GOCLEVER Support


We care about customers feedback about our products.
To make contacts easier, we have prepared special contact form.
Please fill all needed information to make process faster
 

FAQ for

Warunki Gwarancji i Reklamacje

REKLAMACJE I GWARANCJA

CZY MOŻNA ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ DROGĄ TELEFONICZNĄ ?

W celu zgłoszenia reklamacji drogą telefoniczną Interesant powinien przygotować: Numer Seryjny Urządzenia, Model urządzenia, Dowód Zakupu oraz Rodzaj Mapy, jaki posiada ( można odczytać to na jednym z boków opakowania nawigacji pod kodem kreskowym numer IDM ). Następnie należy połączyć się z konsultantem infolinii technicznej celem uzyskania numeru RMA. INFOLINIA TECHNICZNA FIRMY GOCLEVER DOSTĘPNA JEST W DNI ROBOCZE MIĘDZY GODZINĄ 9:30 – 16:30 POD NUMEREM TELEFONU 061-84-88-767

CZY MOŻNA ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ DROGĄ ELEKTORNICZNĄ ?

W celu zgłoszenia reklmacji drogą elektroniczną należy wypełnić formularz który należy wysłać na serwis@goclever.pl
Nazwa Firmy Zgłaszającej:
Imię Osoby Kontatkowej:
Nazwisko Osoby Kontakotwej:
Adres Nadania/Odbioru przesyłki:
Miasto:
Kod Pocztowy:
Telefon:
Faks:
Email:
Numer Seryjny:
Model Nawigacji:
Rodzaj Mapy:
Numer IDM / Numer Licencji Automapy:
Data Zakupu Urządzenia:
Opis Problemu:

UWAGA !!! W przypadku gdy kosultant nie będzie w stanie udzielić pomocy drogą telefoniczną, zlecenie do firmy kurierskiej będzie awizowane na następny dzień roboczy w godzinach 11:00 – 15:00 od momentu wysłania do Państwa zwrotnego emaila z numerem RMA oraz dalszymi instrukcjami.
Zgłoszenia zostaną przyjęte nie później niż 48 godzin, uwzględniając tylko dni robocze od momentu wysłania przez Państwa zgłoszenia.

CZY USŁUGA DOOR TO DOOR JEST OBOWIĄZKOWA ?

Usługa nie jest obowiązkowa. W przypadku gdy nie odpowiadają Państwu godziny odbioru przesyłki, mogą Państwo nadać ją we własnym zakreisie po uzyskaniu numeru RMA.

CZY MOŻNA WYSŁAĆ URZĄDZENIE BEZ NUMERU RMA ?

Wszystkie przesyłki bez nadanego numeru RMA zostają odrzucone przez pracownika działu logistycznego.

CZY AKCESORIA SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ?

Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. uchwyty, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych oraz usługi door-to-door .

WARUNKI GWARANCJI


1. BC CONSULTING SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu ( 60-454 ) przy ul. Lęborskiej 51 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji i pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.
6. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD i akumulatorów zamontowanych w urządzeniach GOCLEVER wynosi 6 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w ekranach TFT LCD 3,5” do 7” dopuszczalne jest wystąpienie do 3 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele).
7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. uchwyty, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych oraz usługi door-to-door.
8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
9. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę w Centralnym Serwisie Klienta pod numerem Tel. ( 061 ) 84 88 767. W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
10. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
11. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.
12. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
14. Gwarancja nie obejmuje:
1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu
15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych urządzenia.
17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
20. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych, informujemy również że mapy przywracane będą zgodne ze stanem produkcyjnym.
21. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

viaGPS

VIAGPS 3x

Skąd pobrać instrukcję do mapy "viaGPS"?

Pełną instrukcję do oprogramowania viaGPS można pobrać z : „ http://download.goclever.net/manuals/viagps3x_pl.pdf „

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawach związanych z "viaGPS"?

Infolinia techniczna firmy Goclever udziela wszelakich odpowiedzi na Państwa pytania od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:30, zapytania jednak można również kierować na email serwis@goclever.pl lub z formularza na stronie. ( tutaj odnośnik do miejsca w którym on będzie ).

Gdzie mozna zarejestrowac oraz wykonac aktualizacje mapy "viaGPS"?

W celu aktualizacji mapy należy zarejestrować się na stronie internetowej www.goclever.com, a następnie dodać produkt w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji. Aby pobrać instrukcję aktualizacji mapy należy pobrać plik z „ http://download.goclever.net/manuals/instrukcja_aktualizacji_viagps.pdf „
Aktualizacja map dostępna jest tylko i wyłącznie dla mapy POLSKI dostarczanej przez firmę EMAPA z pokryciem topograficznym datowanym od 2009.09
Aktualizacja nie dotyczy mapy polski zawartej w pakiecie pełnej europy.
Aktualizację można wykonać tylko raz przez jeden rok od momentu wydania mapy, czyli dla mapy 2009.09 ostatnią możliwą aktualizacją będzie 2010.09, dla przykładu jeżeli pobierzemy mapę 2010.03 nie będziemy mieli już możliwości aktualizacji mapy do wersji 2010.06 oraz 2010.09.

JAK UZYSKAĆ DEVID ORAZ PIN?

Szczegółowe informacje znajdują się w pliku „ http://download.goclever.net/manuals/rejestracja-by-lucas.pdf „

Jak mogę zakupić nowa mape "viaGPS" ?

akup Mapy przez Internet dostępny jest tylko i wyłącznie dla użytkowników, którzy posiadają urządzenia zarejestrowane na DEVID, użytkownicy którzy posiadają zarejestrowane karty SD ( STORAGE ID ) nie będą mieli takiej możliwości.

Szczegółowa instrukcja dotycząca zakupu mapy przez Internet znajduje się tutaj „ http://download.goclever.net/manuals/upgrader_manual_pl.pdf „

Mapę zakupić można również w formie pudełkowej na infolinii technicznej Goclever pod numerem telefonu 61 84 88 767

JAK UZYSKAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ MAPY ?

Kopie zapasowe mapy viaGPS przechowywane sa do dwóch lat od daty produkcji urzadzenia. W celu uzyskania kopii zapasowej mapy nalezy na adres email serwis@goclever.pl wyslac wiadomosc o temacie KOPIA ZAPASOWA MAPY z trescia zawierajaca numer IDM, który znajduje sie na bialej nalepce z kodem kreskowym na opakowaniu nawigacji oraz numer seryjny urzadzenia, który znalezc mozna na urzadzeniu, opakowaniu oraz karcie gwarancyjnej.
Dla przykładu

ODBIORCA: serwis@gocelver.pl
TEMAT: KOPIA ZAPASOWA MAPY
O TREŚCI: IDM: 5066VIA30200906PLRF090911
SN: 5066FB10081122

CZY MOŻA USTAWIĆ PUNKT DOM W MAPIE VIAGPS ?

Funkcja taka jest dostępna po wybraniu adresu ( kiedy mamy już podgląd mapy ) z listy opcji, w której należy wybrać „ustaw jako DOM”.

CZY MOŻNA USTAWIĆ PUNKT POŚREDNI ( VIA ) ?

Funkcja taka jest dostępna po wybraniu adresu ( kiedy mamy już podgląd mapy ) z listy opcji, w której należy wybrać „ustaw jako punkt VIA”. Uwaga, gdy chcemy ustawić więcej niż jeden punkt pośredni, należy planować trasę od punktu mety do punktu startu.

CZY MOŻNA WŁĄCZYĆ SYMULACJĘ TRASY ?

Funkcja taka jest dostępna po wybraniu dwóch adresów ustawionych jako punkt „STARTU” oraz „PUNKT DOCELOWY” w opcjach „TRASY”.

CZY MOŻNA DODAWAĆ PUNKTY ULUBIONE ?

Punkty ulubione można dodawać wybierając w mapie: adres/współrzędne/kod pocztowy/punkt POI/punkt z mapy. Funkcja taka jest dostępna po wybraniu interesującego nas punktu ( kiedy mamy już podgląd mapy ) z listy opcji, w której należy wybrać „dodaj do ULUBIONYCH”.

CZY MOŻNA AKTUALIZOWAĆ FOTORADARY ?

Firma Goclever współpracuje z portalem PoiPlaza, z której można pobrać najnowsze i najbardziej aktualne fotoradary:
Dla mapy Polski - http://poiplaza.com/index.php?p=download&d=1424&lstpg2=sdb&lstpg=ds&lsts=616
Dla mapy Europy - http://poiplaza.com/index.php?p=download&d=1182&lstpg2=sdb&lstpg=ds&lsts=616
Krótka instrukcja instalacji : wybrane pliki należy pobrać, rozpakować , a następnie umieścić w katalogu „ …:MOBILENAVIGATORSPEEDCAMS”. Fotoradary zostaną automatycznie dodane przy kolejnym uruchomieniu mapy.

CZY MOŻNA DODAĆ DODATKOWE PUNKTY POI ?

Firma Goclever współpracuje z portalem PoiPlaza, z której można pobrać dodatkowe punkty POI: http://poiplaza.com/index.php?p=dc&c=32
Krótka instrukcja instalacji : wybrane pliki należy pobrać, rozpakować, a następnie umieścić w katalogu „ …:MOBILENAVIGATORPOI”. Punkty zostaną automatycznie dodane przy kolejnym uruchomieniu mapy.

JAK ZMIENIĆ JĘZYK W MAPIE W PRZYPADKU ANGLOJĘZYCZNEGO MENU MAPY ?

Po uruchomieniu mapy należy wejść w MENU->STRZAŁKA W DÓŁ->SETTINGS->STRZAŁKA W DÓŁ->LANGUAGE->ENGLISH, w tym momencie należy wybrać język polski i zaakceptować zmiany.

CZY MOŻNA MODYFIKOWAĆ KOLORYSTYKĘ MAPY VIAGPS ?

Aplikacja nie posiada takiej możliwości, jedyne dostępne opcje, to tryb dzienny lub nocny automatyczny lub na stałe, w celu zmiany należy wejść do MENU->STRZAŁKA W DÓŁ->PREFERENCJE->MAPA.

JAK SPRAWDZIĆ WERSJĘ MAPY ZAINSTALOWANĄ W URZĄDZENIU ?

Celem sprawdzenia wersji mapy należy wejść do MENU->STRZAŁKA W DÓŁ-> O BLACK EDITION->DOSTAWCY MAPY ( PRAWY DOLNY RÓG EKRANU )-> STRZAŁKA W DÓŁ

JAK WPROWADZAĆ KOORDYNATY ?

Oprogramowanie odczytuje koordynaty w postaci „21.98713e 50.05040n” lub „21.98713E 50.05040N”, w innym przypadku koordynaty zostaną odczytanie błędnie lub w ogóle nie zostaną odczytane.

 

 

Porady Ogólne do Nawigacji

Urządzenia ogólne porady

JAKIE KARTY MOŻNA UŻYĆ DO URZĄDZEŃ GOCELEVER ?

W urządzeniach Goclever można używać karty micro SDHD do 8GB, a w starszych typach nawigacji obsługujących karty SD do 4GB klasy IV.

JAK I CZYM ŁADOWAĆ URZĄDZENIA NAWIGACYJNE ?

Urządzenia Goclever ładować należy ładowarkami o parametrach 5V oraz natężeniu prądu od 1 do 1.5A, wyjątek stanowią urządzenia z zestawem kamery, które należy ładować ładowarkami o parametrach od 2 do 3 A. Urządzenia nawigacyjne Goclever do pełnego naładowania należy ładować około 12 godzin.

CZY MOŻNA ŁADOWAĆ NAWIGACJĘ POPRZEZ PORT USB ?

Urządzenia można naładować przez port USB, jednak ze względu na niskie natężenie prądu (około 0,3 do 0,5 A) może to trwać do kilku razy dłużej niż na ładowarce o prawidłowych parametrach, a w przypadku kiedy pobór prądu będzie zbyt wysoki może ono nie naładować się wcale, dlatego jeżeli już musimy ładować urządzenia przez port USB, zaleca się wykonanie tej czynności na wyłączonej nawigacji.

CZY DO NAWIGACJI MOŻNA UŻYWAĆ ŁADOWARKI OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO ?

ZDECYDOWANIE NIE !!! Natężenie prądu wymagane do naładowania telefonu komórkowego jest znacznie niższe niż potrzebne do pracy urządzenia nawigacyjnego, w związku z czym ładowarka nie będzie miała odpowiedniej mocy aby doładować urządzenie, a w krytycznych wypadkach może mieć za małe natężenie aby urządzenie działało poprawnie, co może doprowadzić do nieprawidłowej pracy nawigacji, a nawet jej uszkodzeniu.

CO TO JEST GPS I ILE CZASU POWINNA ZAJĄĆ JEGO SYNCHRONIZACJA ?

Aby możliwe było obliczenie Twojego położenia, odbiornik GPS musi odbierać sygnał co najmniej 3 satelitów. W niektórych przypadkach obliczenie położenia początkowego może zająć nawet 10 minut, zwłaszcza jeśli poruszasz się z dużą prędkością. Proces ten można znacznie przyśpieszyć zatrzymując się w miejscu, w którym nic nie zasłania nieba. Ponadto czas oczekiwania na obliczenie położenia początkowego zależy od wielu czynników:
1. Czas i odległość od punktu, w którym skorzystano z odbiornika GPS po raz ostatni.
2. Zasłonięcia nieba przez różne obiekty
3. Bieżącą prędkość
4. Bieżące umiejscowienie satelitów
Obliczenie twojego położenia może być niemożliwe jeżeli znajdujesz się w budynku, tunelu lub bardzo blisko wysokiego budynku.

INFORMACJE TECHNICZNE : GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – Navigation Signal Timing And Ranging) – system nawigacji satelitarnej obejmujący całą kulę ziemską. Działanie polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. Znając prędkość fali elektromagnetycznej oraz dokładny czas wysłania danego sygnału, można obliczyć odległość odbiornika od satelitów. Sygnał GPS zawiera w sobie informację o układzie satelitów na niebie (tzw. almanach), informację o ich teoretycznej drodze oraz odchyleń od niej (tzw. efemeryda). Odbiornik GPS w pierwszej fazie aktualizuje te informacje w swojej pamięci oraz wykorzystuje w dalszej części do ustalenia swojej odległości od poszczególnych widzianych satelitów. Wykonując przestrzenne liniowe wcięcie wstecz, mikroprocesor odbiornika może obliczyć pozycję geograficzną (długość, szerokość geograficzną oraz wysokość elipsoidalną) i następnie podać ją w wybranym układzie odniesienia - standardowo jest to WGS-84, a także aktualny czas GPS z bardzo dużą dokładnością. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/GPS Dane zaczerpnięte z http://pl.wikipedia.org/

KALIBRACJA, CZYLI DLACZEGO MÓJ EKRAN NIE WSKAZUJE POPRAWNIE MIEJSCA, W KTÓRYM KLIKAM ?

W przypadku kiedy nawigacja wskazuje nieprecyzyjnie miejsce, w którym dotykamy rysikiem ( następuje jego przesunięcie lub inwersja ), należy wykonać kalibrację urządzenia. Kalibracja znajduje się w ustawieniach nawigacji, a wykonuje się ją klikając pięć razy w środek celownika, a następnie zatwierdzając kliknięciem w ekran przed upływem 30 sekund, celem zatwierdzenia zamian. W innym przypadku ustawienia zostaną takie same, jak przed procesem kalibracji.

FM TRANSMITER, DO CZEGO SŁUŻY ?

Transmiter Fm w urządzeniach Goclever służy do nadawania sygnału FM celem umożliwienia odbioru go na wolnym paśmie w odbiorniku radiowym.

FM TRANSIMTER, CZY MOŻNA ODEBRAĆ SYGNAŁ RADIOWY ?

Transmiter FM w urządzeniach nawigacyjnych nie ma możliwości odbioru, jego zadaniem i jedyną funkcją jest nadawanie sygnału radiowego.

JAKĄ STREFĘ CZASOWĄ NALEŻY USTAWIĆ DLA POLSKI ?

W celu wyświetlenia prawidłowego czasu Polskiego, należy ustawić strefę czasową GMT +1 w ustawieniach urządzenia.

JAK MOŻNA PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE DO KOMPUTERA ?

Urządzenia nawigacyjne można podłączyć do komputera PC za pomocą kabla USB, zależnie od modelu oraz wersji oprogramowania. Dostępne mogą być tryby USB MASS STORAGE oraz ACTIVESYNC lub oba jednocześnie, gdzie ich wybór dostępny jest w opcjach urządzenia, w zakładce USB.
W trybie USB Mass Storage urządzenie automatycznie wykrywa się w systemie jako dysk wymienny ( opcjonalnie dwa: karta SD oraz pamięć wewnętrzna ).
W celu podłączenia urządzenia w trybie ActiveSync konieczna jest instalacja oprogramowania ACTIVE SYNC dla WINDOWS XP oraz WINDOWS MOBILE DEVICE CENTER dla systemów VISTA oraz WINDOWS 7.

 

 

Proady do nawigacji z serii xx66 oraz Navio

xx66 oraz navio

JAKIE PLIKI MULTIMEDIALNE ODCZYTUJE URZĄDZENIE?

Urządzenia nawigacyjne marki Goclever posiadają odtwarzacz multimedialny, który obsługuje takie formaty jak WMA, WMV, JPG, BMP oraz PNG. Urządzenia ( opcjonalnie ) posiadają e-book reader odczytujący pliki tekstowe zapisane w formacie TXT.

JAK POWINNA ZACHOWYWAĆ SIĘ DIODA W URZĄDZENIU ?


a) urządzenie, które pracuje na baterii oraz brak podłączonej ładowarki:
- dioda się nie świeci
b) urządzenie podłączone do ładowarki oraz bateria się ładuje:
- dioda świeci się na czerwono
c) urządzenie podłączone do ładowarki oraz baterią naładowana: -
dioda świeci się na niebiesko
Dodatkowo w tej serii urządzenie, które jest wyłączone oraz ładowane, na ekranie wyświetla informację w formie baterii o stanie naładowania baterii urządzenia.

JAK URUCHOMIĆ INNY PROGRAM?

W celu uruchomienia innych programów w urządzeniu należy wejść w USTAWIENIA -> ŚCIEŻKA NAWIGACJI, a następnie wskazać program, który nas interesuje. Po wykonaniu takiej czynności zamiast nawigacji uruchomi się wskazany program. Jeżeli chcemy uruchomić program nawigacyjny należy wykonać analogiczne czynności, wybierając następujący program „nośnik:\mobilenavigator\mobilenavigator.exe”

JAK UŻYWAĆ BLUETOOTH ? ( FUNKCJA DOSTĘPNA OPCJONALNIE )

Aby połączyć urządzenie 5066 / 5065 z telefonem komórkowym przez bluetooth należy:

1. Proszę sprawdzić czy BLUETOOTH jest włączony, w nawigacji klikając na „BLUETOOTH->USTAWIENIA”, tutaj ikona BT w prawym górnym rogu ekranu powinna znajdować się za znakiem zakazu ( przekreślone czerwone kółeczko ) ( GPS )
2. Należy włączyć bluetooth w telefonie komórkowym ( TK )
3. Wyszukać urządzenia nawigacyjnego w telefonie komórkowym ( TK )
4. Połączyć się z urządzeniem wpisując domyślne hasło „0000” ( TK )
5. W urządzeniu powinna pojawić się informacja o podłączeniu naszego telefonu, klikamy OK. ( GPS )
6. Zezwalamy na dostęp nawigacji do zasobów telefonu ( TK )
7. Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie, urządzenie będzie zsynchronizowane z telefonem i będzie się z nim automatycznie łączyć w przyszłości.
UWAGA !!!!

Usługa importowania wiadomości tekstowych z telefonu oraz książki telefonicznej będzie dostępna dopiero po włożeniu karty pamięci, na której będą mogły zapisać się dane.

LEGENDA
TK – TELEFON KOMÓRKOWY
GPS – Urządzenie nawigacyjne

Z JAKIMI TELEFONAMI KOMAPTYBILNY JEST MODUŁ BLUETOOTH ORAZ FUNKCJA DUNE W URZĄDZENIACH XX66?

Lista kompatybilnych telefonów z urządzeniami xx66 znajduje się tutaj „ http://download.gocelver.net/manuals/xx66_compactible_phone_list.pdf „

JAK PODŁĄCZYĆ ZESTAW KAMERY COFANIA DOSTĘPNY W OPAKOWANIU ? ( DOSTĘPNE OPCJONALNIE )

W celu podłączenia kamery cofania należy połączyć kamerę z transmiterem, a następnie przewody zasilające podłączyć do zasilania 12V, np. z lampy cofania. Kolejnym krokiem jest podłączenie ładowarki samochodowej oraz obydwóch wtyczek końcowych do nawigacji. Po prawidłowym połączeniu, obraz z kamery zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie gdy transmiter zostanie zasilony.

CZY MOŻNA ZMIENIĆ WYŚWIETLANIE OBRAZU Z KAMERY WZGLĘDEM OSI XY ?? (FUNKCJE DOSTEPNE OPCJONALNIE )

Tak, podczas wyświetlania obrazu należy kliknąć w rogi ekranu celem dostosowania wyświetlania obrazu do naszych preferencji.

JAKIE USTAWIENIA POSIADA ODBIORNIK GPS ?

Odbiornik GPS działa na porcie COM1 z prędkością 57600.

JAKI PROCESOR POSIADA MOJA NAWIGACJA ?

Seria urządzeń 4366/5066/7066 oparta jest na rozwiązaniu MediaTek 3351 posiadająca procesor o częstotliwości 468MHz.

 

 

contact-form

By SELECTOR

by-selector-tip